ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

Όλα τα μέλη και οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου developunit.gr αποδέχονται ότι σε κάθε επίσκεψη / χρήση του δικτυακού τόπου αυτού θα εφαρμόζουν και θα δεσμεύονται από τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω. Σε περίπτωση διαφωνίας με έναν ή περισσότερους όρους, όλα τα μέλη και οι επισκέπτες οφείλουν να αποφύγουν κάθε επίσκεψη και χρήση του δικτυακού τόπου και να μας ενημερώσουν για τυχόν ενστάσεις που έχουν.
E-mail: developmentalhealth@yahoo.com
Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας developunit.gr διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν οποιαδήποτε στιγμή τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, ανακοινώνοντας τις τροποποιήσεις στον δικτυακό τόπο developunit.gr.
Όλα τα μέλη και οι επισκέπτες σε κάθε επίσκεψή τους στο δικτυακό τόπο developunit.gr οφείλουν να ενημερώνονται για να λαμβάνουν γνώση τυχόν τροποποιήσεων. Σε περίπτωση που όλα τα μέλη και οι επισκέπτες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον δικτυακό τόπο και μετά την ανακοίνωση τροποποιήσεων, σημαίνει ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις αυτές.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο δικτυακός τόπος developunit.gr έχει δημιουργηθεί για να ενημερώνει και να προσφέρει πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει η Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής όπως και την παρακολούθηση διαφόρων διαλέξεων – σεμιναρίων είτε με απευθείας δια ζώσης είτε με εξ’ αποστάσεως παρακολούθησης σεμιναρίων που διεξάγονται με τη χρήση της ηλεκτρονικών μέσων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΕΥΘΥΝΗ

Η developunit.gr και οι Διαχειριστές της ιστοσελίδας δεν φέρουν ευθύνη για την ορθότητα και το περιεχόμενο των πληροφοριών. Ο τυπικός έλεγχος των εγγραφών που γίνεται κατά την καταχώρηση από τους χρήστες της ιστοσελίδας γίνεται για αποφυγή κακόβουλης χρήσης, και υβριστικού περιεχομένου, και το περιεχόμενο δεν ελέγχετε ως προς την ορθότητα των πληροφοριών ( Εμπορικός Τίτλος, Διευθύνσεις, Τηλέφωνα κλπ ). Ο έλεγχος και η χρήση των πληροφοριών της ιστοσελίδας είναι στην ευχέρεια του χρήστη.
Για το λόγο αυτό, η developunit.gr και κατ’ επέκταση οι Διαχειριστές της ιστοσελίδας δεν δεσμεύονται και ούτε παρέχουν κανενός είδους εγγύηση, ούτε αναλαμβάνουν κανενός είδους ευθύνη αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο του developunit.gr.
Ο δικτυακός τόπος developunit.gr, πιθανότατα να παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης του developunit.gr, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου όλα τα μέλη και οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Απαγορεύεται ρητώς η χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται από τον δικτυακό τόπο developunit.gr, προκειμένου να παραπλανηθεί οποιοσδήποτε τρίτος σχετικά με την ταυτότητα της μονάδας, να προκληθεί ζημία, με οποιονδήποτε τρόπο στη χρήση και λειτουργία του developunit.gr, να παρεμποδιστεί η πρόσβαση οποιουδήποτε μέλους ή επισκέπτη στο developunit.gr. Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά δικαιώματα κλπ), όλα τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου developunit.gr (ενδεικτικά Λογότυπο, πηγαίος κώδικας ) συνιστούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των διαχειριστών της ιστοσελίδας developunit.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις.
Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη. Οι υπηρεσίες τρίτων, διαφημιζόμενων ή μελών που εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο developunit.gr, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν την σχετική ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες ή/και προϊόντα.
Επίσης επιτρέπετε σε κάθε άλλον χρήστη την πρόσβαση, αποθήκευση, ή αναπαραγωγή αυτού του υλικού για την προσωπική χρήση του χρήστη αυτού. Αναγνωρίζετε και εγγυάστε ότι το υλικό που αποστείλατε σας ανήκει ή ελέγχετε όλα τα δικαιώματά του, ότι το υλικό που αποστέλλετε είναι αληθές και ακριβές, ότι η χρήση του υλικού που αποστέλλετε δεν παραβιάζει τους όρους χρήσης και δεν θα προκαλέσει ζημία σε κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ότι θα αποζημιώσετε τους διαχειριστές της ιστοσελίδας developunit.gr και όσους συνδέονται με αυτήν για όλες τις απαιτήσεις που θα προκύψουν από τη χρήση του υλικού που παρέχετε.
Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας developunit.gr δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη και δεν θα καλύψουν καμία υποχρέωση που θα προκύψει από οποιοδήποτε υλικό που εστάλη από εσάς ή από οποιονδήποτε τρίτο.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Οι Διαχειριστές της ιστοσελίδας developunit.gr καταβάλλουν εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου developunit.gr.
Ο ιστότοπος developunit.gr διασφαλίζει την ασφαλή και κρυπτογραφημένη πλοήγησή σας αφού λειτουργούν με πιστοποιητικό ασφαλούς πλοήγησης SSL.
Τα μέλη και οι επισκέπτες παρόλα αυτά αποδέχονται ότι οι διαχειριστές της ιστοσελίδας δικαιούνται να τροποποιούν ή και να διακόπτουν προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα της ιστοσελίδας με ή / και χωρίς προειδοποίηση, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό όλων των μελών ή επισκεπτών άλλα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του developunit.gr ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες.
Ως εκ τούτου η developunit.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) προερχομένη από τη χρήση του δικτυακού τόπου developunit.gr ή την αδυναμία πρόσβασης όλων των μελών και επισκεπτών σ’ αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση οι διαχειριστές διατηρούν το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος του δικτυακού τόπου developunit.gr για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο.
Αν και οι διαχειριστές της ιστοσελίδας καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του δικτυακού τόπου developunit.gr από ψηφιακούς υιούς, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς (virus free). Συνεπώς κάθε μέλος και επισκέπτης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση της developunit.gr ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στον Η/Υ του.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Οι διαχειριστές του developunit.gr δύναται να τηρούν αρχείο και να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα των μελών του δικτυακού τόπου developunit.gr, τα οποία κοινοποιούνται στην developunit.gr από τους ιδίους. Η διαχείριση, επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων των μελών υπόκειται στους όρους του παρόντος άρθρου καθώς και στις σχετικές διατάξεις Γενικού Κανονισμού της Ε.Ε. περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 2016/679 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει ερμηνευθεί)
καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του ευρωπαϊκού δικαίου.
α). Η developunit.gr διαγράφει τα προσωπικά δεδομένα από τη στιγμή που η παρακολούθηση των διαλέξεων λήξει.
β). Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται για συγκεκριμένους σκοπούς όπως για την τιμολόγηση της αγοράς υπηρεσιών και την διεκπεραίωση παρακολούθησης σεμιναρίων.
γ). Σε περιπτώσεις σχολιασμού άρθρων της ιστοσελίδας οι χρήστες – μέλη, δύναται να τροποποιήσουν – επεξεργαστούν – διαγράψουν τα δεδομένα τους μέσω της διαχείρισης του λογαριασμού τους.
δ). Σε περιπτώσεις δημοσκοπήσεων που διεξάγει ηλεκτρονικά η Μονάδα μας στο διαδίκτυο ΔΕΝ συλλέγονται προσωπικά δεδομένα, παρά μόνον οι δοθείσες απαντήσεις και η διεύθυνση IP για την εξασφάλιση της μοναδικότητας του χρήστη κατά την ψηφοφορία.
ε). Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να απευθυνθείτε στην εταιρεία μας και να μας ζητήσετε επιπλέον ενημέρωση για τον Κανονισμό ή να μας ζητήσετε να θέσουμε σε “λήθη” τα προσωπικά σας δεδομένα ή ακόμα να τα διαγράψουμε. E-mail: developmentalhealth@yahoo.com
στ). Σύμφωνα με τον κανονισμό GDPR 2016/679 είμαστε πλήρως συμμορφωμένοι ως μονάδα και
1. Τηρούμε τις βασικές αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
2. Δεν επεξεργαζόμαστε περαιτέρω κατά ασύμβατο τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα.
3. Δεν αποθηκεύονται για μεγάλο χρονικό διάστημα τα προσωπικά σας δεδομένα και σε περίπτωση οποιασδήποτε αποθήκευσης θα ζητούμε πάντα η ρητή σας συγκατάθεση.
4. Τα προσωπικά σας δεδομένα ΔΕΝ μεταφέρονται σε χώρες εκτός ΕΕ παρά μόνον αν συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι και πάντα υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
5. Διαθέτουμε ηλεκτρονικές εφαρμογές τέτοιες ώστε να δίνεται η δυνατότητα στα εγγεγραμμένα φυσικά πρόσωπα στις βάσεις δεδομένων να προχωρούν σε ανάκληση της συγκατάθεσης, να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είτε να μπορούν να τα διορθώνουν είτε να τα διαγράφουν κ.α. παρεμφερείς ενέργειες.
6. Ενημερώνουμε εγκαίρως τα φυσικά πρόσωπα για τα δικαιώματά τους.
7. Και τέλος ενημερώνουμε την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για οποιαδήποτε παραβίαση εντός 72 ωρών αλλά και στα φυσικά πρόσωπα ενημερώνοντας τα απ’ ευθείας ή ανακοινώνοντας δημόσια την παραβίαση.
Οι διαχειριστές δεσμεύονται να μην προβούν σε πώληση ή ενοικίαση των προσωπικών δεδομένων των πελατών σε κανένα τρίτο φορέα. Οι διαχειριστές δύναται να διαβιβάσουν προσωπικά δεδομένα των πελατών του δικτυακού τόπου developunit.gr σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν υπάρχει ρητή συγκατάθεση των μελών για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων.

Στην περίπτωση αυτή το developunit.gr ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές προκειμένου να αποστείλει στους πελάτες του δικτυακού τόπου developunit.gr έντυπα ή άλλη αλληλογραφία, δελτία τύπου ή άλλες ανακοινώσεις ηλεκτρονικά.
Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την ιστοσελίδα έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που τα μέλη του δικτυακού τόπου developunit.gr καταθέτουν σε αυτό, στο βαθμό που είναι απόλυτα απαραίτητο για την παροχή υποστήριξης προς τον δικτυακό τόπο developunit.gr.
Σε συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις του νόμου, επιτάσσεται η κοινοποίηση των εν λόγω δεδομένων, προς τις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και διοικητικές Αρχές μετά από νόμιμο αίτημά τους (GDPR 2016/680).
Στην έκταση που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο οι Διαχειριστές της ιστοσελίδας developunit.gr δεν φέρουν, έναντι των μελών ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω της χρήσης εκ μέρους τους, μέσα από της σελίδες του δικτυακού τόπου developunit.gr προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

Συμφωνείτε, ότι με δική σας δαπάνη, θα αποζημιώσετε, θα προστατεύσετε την λειτουργία της ιστοσελίδας developunit.gr, τους υπαλλήλους της, τους εκπροσώπους της, τους προμηθευτές της, τους συνεργαζόμενους με αυτήν και τους αντιπροσώπους της, για κάθε απαίτηση, αγωγή, ενέργεια, ή άλλη διαδικασία εναντίον της ιστοσελίδας developunit.gr, από τρίτους, στο βαθμό που αυτή η απαίτηση, αγωγή, ενέργεια, ή άλλη διαδικασία που εγέρθηκε εναντίον της ιστοσελίδας developunit.gr , των υπαλλήλων της, των εκπροσώπων της, των προμηθευτών της, των συνεργαζόμενων με αυτήν και των αντιπροσώπων της βασίζεται:
1. σε κακή χρήση της ιστοσελίδας από μέρους σας ή από μέρους οποιουδήποτε χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα κάνοντας χρήση του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή.
2. σε χρήση του λογαριασμού σας από εσάς ή από οποιονδήποτε άλλον, όπου είναι εφικτό κάτι τέτοιο.
3. σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης από εσάς ή από οποιονδήποτε χρησιμοποιεί τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή (ή λογαριασμό).
4. σε περίπτωση αξίωσης ότι οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας developunit.gr από εσάς ή από οποιονδήποτε χρησιμοποιεί τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή (ή λογαριασμό) καταπατά οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου, ή οποιοδήποτε ατομικό ή δημόσιο δικαίωμα.
5. σε ανακριβή καταχώρηση στοιχείων κατά την εγγραφή σας ή την ενημέρωση των στοιχείων σας.
6. σε περίπτωση παραβίασης των συμφωνιών ή συμβάσεων τις οποίες έχετε συνάψει με το παρόν έγγραφο.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

E-mail:
developmentalhealth@yahoo.com

EnglishGreek